ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ವಾಣಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ :

ಸುಮಯ್ಯಾ ರೂಹಿ

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ :

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ
ನಂ 5, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, 01 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 02 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 03 ನೇ ಹಂತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560079

ಮೊಬೈಲ್ :

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-23221320

ಇಮೇಲ್:ksskdc03[at]gmail[dot]com