ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೇ ಆದೇಶಗಳು/ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಡೌನ್-ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ಐರಾವತ ಯೋಜನೆ
2 ಐರಾವತ ಸೇರ್ಪಡೆ
3 ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ - Community
4 ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ
5 ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ - LIS
6 ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ - Old
7 ಕಿರುಸಾಲ
8 ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ - New
9 ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ - old
10 ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ
11 ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ - Margin Money
12 ಮೈಕ್ರೋ-ಕ್ರೆಡಿಟ್(ಕಿರುಸಾಲ)-ಎಡಿಸಿ
13 ಪ್ರಬುಧ್ದ ಯೋಜನೆ
14 ಪ್ರಗತಿ ಯೋಜನೆ
15 ಪ್ರೇರಣಾ ಯೋಜನೆ
16 ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ
17 ಸಮೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
18 ಸಮೃದ್ದಿ ಸೇರ್ಪಡೆ
19 ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
20 ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಯೋಜನೆ
21 ಉನ್ನತಿ ಯೋಜನೆ
22
➤ ಬಳ್ಳಾರಿ
➤ ದಾವಣಗೆರೆ
➤ ಧಾರವಾಡ
➤ ಹಾಸನ
➤ ಹಾವೇರಿ
➤ ಕೋಲಾರ
➤ ವಿಜಯಪುರ
23
24
25
➤ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್
➤ಚಿಕ್ಕ ಬಲ್ಲಾಪುರ
➤ ಧಾರವಾಡ
➤ ಕೋಲಾರ

➤ ವಿಜಯಪುರ