ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕಇ 375 ಎಸ್ಡಿಸಿ 2017 ದಿನಾಂಕ 31.08.2017 ರಂತೆ ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.