ಯೋಜನೆಗಳು


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕಇ 44 ಎಸ್ಡಿಸಿ 2019 ದಿನಾಂಕ 25.05.2019 ರಲ್ಲಿ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)


ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ (ಐ.ಎಸ್.ಬಿ)

ಸಮೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಉನ್ನತಿ ಯೋಜನೆ

ಐರಾವತ ಯೋಜನೆ

ಪ್ರೇರಣಾ ಯೋಜನೆ

ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಯೋಜನೆ


ಪ್ರಬುಧ್ದ ಯೋಜನೆ

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ

ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ

ಪ್ರಗತಿ ಯೋಜನೆ