ಯೋಜನೆಗಳು


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕಇ 44 ಎಸ್ಡಿಸಿ 2019 ದಿನಾಂಕ 25.05.2019 ರಲ್ಲಿ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ

ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಾಹನ

ಪ್ರೇರಣಾ ಯೋಜನೆ

ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ


ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ವಿತರಣಾ ಯೋಜನೆ

ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಯೋಜನೆ

ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿ ಯೋಜನೆ